Regler för ersättningar i samband med tävlingar, läger och övriga resor

Enligt styrelsebeslut 2004-03-23, 2008-02-11 och 2010-10-21 gäller tills vidare nedanstående bestämmelser och procedurer vad avser resersättning, start-/anmälningsavgifter och övriga ökade levnadsomkostnader i samband med tävlingar och övriga arrangemang (läger, möten etc) vid vilka medlemmen representerar klubben. Beloppet för resor till tävlingar ändrades av styrelsen 2023-01-16.

För att få tävla som medlem i Idefjordens SK krävs att du har betalat medlemsavgift till klubben.

 

Orientering

Start- och anmälningsavgifter

Ungdomar

Startavgifter för ungdomar och juniorer (t.o.m. det år de fyller 20 år) ersätts helt av klubben vid tävlingar, gäller även när den tävlande är uttagen av distriktet till tävling.

Vid deltagande på läger och liknande inom Sverige, Norge, Finland eller Danmark med fri anmälan betalar klubben 50 % av lägerkostnaden. Läger som man blir uttagen till betalar klubben hela kostnaden för.
Klubben betalar också kostnaden för de ledare som behöver medfölja på lägret.
Med lägerkostnad avses här logi och mat. Övriga kostnader (inträdesavgifter etc) betalas av den enskilde helt. Det åvilar den i klubben som anmäler deltagande till läger och liknande enligt ovan att meddela kassören detta.

Kostnader som debiterats klubben och som skall betalas av den enskilde enligt andra stycket ovan, kommer att faktureras av kassören halvårsvis.

Seniorer och äldre

Startavgifter för seniorer och äldre (fr o m det år de fyller 21 år) betalas till 100 % av ordinarie anmälningsavgift av klubben. Tillägg för efteranmälan eller tillägg utöver ordinarie startavgift på öppen bana betalas fullt ut av den tävlande själv.
Den som inte kommer till start blir återbetalningsskyldig för startavgift och eventuell brickhyra. Detta gäller även vid sjukdom.
Anmälningsavgift till O-ringen betalas helt av den enskilde. De avgifter enligt ovan som åvilar den enskilde faktureras av kassören halvårsvis.

Reseersättningar

Resor till och från tävlingar och övriga arrangemang i klubbens regi

Klubben ersätter från 2023 kostnaden för resor till tävlingar och övriga arrangemang i klubbens regi med 18 kr/mil (om gemensam resa ej anordnats). För att minimera kostnaden och miljöpåverkan ska samåkning ske i så stor utsträckning som möjligt.

Skidor

Från och med 2011 gäller att klubben ger ett bidrag på 700 kr till den som startar i Vasaloppet. För ungdomar och juniorer gäller att klubben betalar hela ordinarie anmälningsavgift.

Resor i samband med ledararbete

Klubben ersätter kostnader i samband med resor som ledare utför för klubbens räkning, t ex inför tävlingsarrangemang, möten anordnade av BDOF eller liknande. För resa med bil utgår milersättning med motsvarande Skatteverkets skattefria belopp (2023-2024: 25 kr/mil).

Redovisning och utbetalning

Räkningarna insändes till kassören efter vårsäsongen respektive höstsäsongen.

På räkningarna skall anges:

  1. namn och personnummer
  2. konto för utbetalning
  3. datum för tävlingen/aktiviteten
  4. tävlingens/arrangörsklubbens namn eller aktivitetsnamn
  5. körsträcka

och skickas till kassören:

Christer Bech
Skolgatan 7
452 30 Strömstad.
E-post: christer.bech@telia.com

Kontrolluppgift lämnas till Skatteverket (ersättningen är skattefri).